ขอแสดงความยินดีและขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Application Cisco Webex ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการนําผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน Coding และลําดับการพิธีมอบโล่จาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ไลน์กลุ่มผู้นำเสนอผลงาน

https://line.me/ti/g/-4kYRk0t9E

การประชุมออนไลน์สำหรับผู้นำเสนอผลงานดีเด่นด้าน Coding

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผ่านทาง Application Cisco Webex Meeting

Number : 2517 942 4962

Password : coding@101


กลุ่มไลน์ CA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับการติดต่อประสานงาน สพป./สพม.
วิดีโอบันทึกการประชุม [28 มิถุนายน 2565]การคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding ระดับภาค


โครงการ

การเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards"

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ